Obléhání a vyproštění Tobruku
11. 4. - 10. 12. 1941
Nasazení 11. československého pěšího praporu při obraně Tobrúku

Bitva Tobruk v Panzer Generalovi

Organizace Samostatné brigády karpatských střelců v Tobrúku

Organizace 11. československého pěšího praporu - Východního v Tobrúku


Důležitý severoafrický přístav Tobrúk oblehla vojska Osy 11. dubna 1941 během jarní ofenzivy na Kyrenajce. Fronta se posunula až k libyjsko-egyptské hranici, ale Tobrúk, který zůstal přes 100 km za frontovou linií, po dlouhé měsíce odolával všem pokusům o jeho dobytí. Byl zásobován z moře a statečně ho bránily britsko-australské jednotky, které byly vystřídány čerstvými silami až během října. Mezi těmito střídajícími silami byla také polská Samostaná brigáda karpatských střelců, do jejíž setavy byl přiřazen také 11. československý prapor. Tyto čerstvé síly měly pomoci načasovaným výpadem z oblkíčení chystané nové britské ofenzivě Crusader, která měla Tobrúk vyprostit. Obklíčené jednotky čelily Italům, neboť německá vojska byla mezitím přemístěna k libyjsko-egyptské hranici, kde očekávala britský útok. Nakonec byl perimetr Tobrúku osvobozen 10. prosince 1941 za výrazné podpory posádky pevnosti, tedy i 11. československého pěšího praporu. Během obléhání Tobrúku pracovala německá propaganda s cílem demoralizovat obklíčené jednotky. Lord Haw-Haw, britský kolaborant pracující jako hlasatel pro německý rozhlas, volal do éteru: "Vylezte, krysy!". Posměšný název naopak britské jednotky s hrdostí převzaly a začaly si říkat "Pouštní krysy", dokonce 7. britská obrněná divize přejala krysu do svého znaku. Přízvisko "Krysy pouště" si vysloužili i českoslovenští vojáci.

Obranný perimetr Tobrúku Rozmístění jednotek v pevnosti Tobrúk


Celková mapa perimetru Tobrúku

Pouštní krysa,
znak britské 7. obrněné divize

Záběr z filmu "Krysy pouště" (The Desert Rats, USA 1953)

 

Záběr z natáčení filmu "Tobruk" (Tobruk, ČR 2008) 

 


Nasazení 11. československého pěšího praporu při obraně Tobrúku

Již 6. října odjela z Aleppa předsunutá skupina ubytovatelů pod velením zástupce velitele praporu majora Karla Střelky, která se již 12. října přesunula na palubě torpédoborce Hero do Tobrúku, aby zde připravila příjezd praporu. Na syrské hranici vystřídali československé vojáky veteráni 18. australské brigády, stažené v srpnu z Tobrúku. Mezi 7. a 12. říjnem předaly jednotlivé roty svá postavení Australanům a soustředily se v Aleppu, odkud odjel prapor 14. října železnicí přes Hamá a Homs k jihu do Rajáku, aby pak pokračoval nákladními auty přes Bejrút a Hajfu do tranzitního tábora v palestinském až-Zíbu. Po krátkém odpočinku a přestrojení na zimní výstroj odjeli českoslovenští vojáci 16. října z až-Zíbu do Alexandrie a ubytovali se v tábore al-Ámíríja, asi 30 kilometrů jihozápadně od přístavu. Zde se k nim připojily doplňky, vojáci vycvičení československou výcvikovou jednotkou v Agami. Prapor, zdecimovaný chorobami, ostatně posily nutně potřeboval. Přibližně v 03.00 ráno 21. října odjel prapor nákladními auty z al-Ámíríje do alexandrijského přístavu, kde se krátce po 04.30 nalodilo 321 mužů na australský torpédoborec Napier a 313 mužů na britský torpédoborec Hasty. Pro Čechoslováky, typické suchozemce, nebyla plavba na torpédoborcích ničím příjemným.. Podplukovník Klapálek ve svých vzpomínkách píše, jak u snídaně byli u stolu všichni, k obědu jich přišla jen polovina a povečeřeli již jen ve dvou, když Klapálkovi dělal společnost československý styčný důstojník u britského velení, poručík Eduard de Lorme, vlastním jménem Lobkowitz. Řada československých vojáků dostala mořskou nemoc, některé navíc sužovaly obavy, že nepřátelská letadla či ponorky loď potopí a oni skončí namísto v Tobrúku na mořském dně. Z pohledu námořníků byla však plavba toho dne poměrně klidná, pumy jediného italského letadla, které na konvoj zaútočilo, dopadly neškodně do vody. Přibližně ve 23.30 téhož dne, 21. října 1941, přirazily torpédoborce k molu v tobrúckém přístavu a vojáci 11. československého pěšího praporu se ocitli v obležené pevnosti. Jejich první cesta vedla na shromaždiště u staré italské pevnosti Airente, kde na ně již čekala předsunutá skupina ubytovatelů. Po strastiplné cestě se konečně najedli a potom ulehli k neklidnému spánku.

11. československý pěší prapor-Východní byl pod velením podplukovníka Karla Klapálka přidělen k polské brigádě generála Kopanského (britské velení logicky předpokládalo snadnou domluvu československých a polských vojáků) a zaujal postavení v západní části perimetru obrany po obou stranách silnice na Dernu. Jeho pravým sousedem byl na severu zprvu 2./13. australský prapor podplukovníka Burrowse, později karpatský hulánský pluk majora Bobinského, levým na jihu 3. prapor karpatských střelců majora Sokola. Hlavní síly praporu se přesunuly do první linie ve dnech 23. až 25. října a vystřídaly 1. prapor durhamské lehké pěchoty a část Karpatského hulánského pluku. Úsek přidělený praporu byl dlouhý 5,7 kilometru a zahrnoval celkem 13 bývalých italských skalních a betonových pevnůstek, číslovaných od S 15 do S 31/5, z nichž největší S 19 ležela na jižní straně silnice na Dernu a vojáci 11. praporu ji nazývali “Honza”.

Popis nasazení čs. jednotky slovy generála K. Klapálka osobně - Nahrávka československého rozhlasu 1967 - DOWNLOAD


Pevnůstka S 19 "Honza"

Pevnůstky “červené linie” byly od sebe vzdáleny zhruba 800 metrů a částečně propojeny zákopy. V podstatě se jednalo o kryty pro 6 až 30 mužů, chráněné dělostřeleckou palbou a kulometnými hnízdy, tvořenými většinou “sangary”, které byly vybudovány z kamení a pytlů s pískem. Před linií se táhly drátěné zátarasy, tvořené stočeným ostnatým drátem, a minová pole. Na “Červené” linii zaujali pozice vojáci 2., 3. a 4. roty, záložní pozice praporu byla na “modré” linii asi 3 km dále v týlu. Zde bylo velitelství praporu a postavení záložní 1. roty (později se roty vystřídaly), roty doprovodných zbraní a dalších částí jednotky. Českoslovenští vojáci měli na začátku svého bojového vystoupení v Tobrúku k dispozici 551 pušek, 84 těžkých a lehkých kulometů nejrůznějších vzorů (Bren, Vickers, Lewis, Hotchkiss, Schwarzlose, Breda, Fiat aj.), 34 samopalů Thompson, 27 granátometů ráže 50 mm a minometů ráže 76 mm, 30 protitankových pušek, 6 brencarrierů a 44 nejrůznějších vozidel. Téměř okamžitě po příchodu do první linie obrany tobrúckého perimetru začal 11. československý prapor vysílat bojové hlídky. Agresivní akce těchto hlídek v předpolí pevnosti byly doménou nezkrotných Australanů, indických válečníků i bojechtivých Poláků, českoslovenští vojáci si však při nich se svými spojenci v ničem nezadali. Jejich úkoly byly však většinou jen průzkumné a podplukovník Klapálek musel často bojovnost svých nižších velitelů krotit. Celkem absolvovali českoslovenští vojáci v Tobrúku mezi 23. říjnem a 1. prosincem 1941 88 průzkumných hlídek, z toho 57 denních, přičemž někteří vojáci byli na průzkumu i dvacetkrát (např. Vladimír Chalupa, ing. Jan Gregor či Karel Štolba). Vedle průzkumu bylo cílem hlídek, pronikajících do země nikoho i do postavení nepřítele, zmocnit se nejrůznějšího materiálu včetně zbraní, třeba i poškozeného či opuštěného. Československé praporní dílny se svými zbrojíři a mechaniky se staly v Tobrúku proslulou institucí. Mezi spojeneckými jednotkami se žertem říkalo, ze stačí přinést Čechům kliku od auta a jistě k ní z ničeho nic přičarují vůz. Šikovnost českých rukou a vynalézavost myslí umožnila rozmnožit výzbroj a vybavení praporu a ještě opravit množství nejrůznějších, zejména kořistních zbraní pro jiné jednotky. Díky iniciativě svých vojáků disponoval 11. prapor 10. prosince 1941již 653 puškami, 22 těžkými a 82 lehkými kulomety, 35 protitankovými puškami, 14 granátomety a 25 minomety, 3 protitankovými kanóny ráže 47 mm a dokonce i 4 houfnicemi ráže 100 mm. Tyto kořistní italské houfnice československé značky Škoda dostal prapor od Poláků a mechanici je v dílnách v rekordně krátké době opravili, takže 6. prosince mohla vzniknout první československá dělostřelecká četa pod velením nadporučíka Ivana Pazderky, která se stala Součástí smíšené československo-polské baterie.


Českoslovenští dělostřelci v Tobrúku

Ani v nepřívětivých podmínkách obleženého Tobrúku neopouštěl československé vojáky smysl pro humor. Krásně to ilustruje epizoda, kterou ve svých vzpomínkách popisuje Ladislav Pospíšil: “Československý styčný důstojník u britského velení poručík Eduard de Lorme, vlastním jménem Lobkowitz, se pro svůj knížecí původ těšil mezi britským důstojnickým sborem, jenž si potrpěl na aristokraty, velké vážnosti. Britové ho oslovovali Your Highness (Vaše Výsosti), zatímco mezi československými vojáky se mu obecně říkalo Eda. Přestože v obranných liniích perimetru byl dostatek prostoru pro vykonávání potřeby v naprostém soukromí, vyžadovaly britské předpisy, aby i u 11. československého praporu byly vybudovány latríny, řádně označené podle britského vojenského zvyku příslušnými nápisy: For Officers only (“Jen pro důstojníky”), For Sergeants only (“Jen pro poddůstojníky”) a For Privates only (“Jen pro vojíny”). Latríny ovšem prakticky nikdo nepoužíval. “Jediný, kdo chodil pravidelně na For Officers only, byl, noblese oblije, samozřejmě Eda. V nezbytné honbě za ‚srandou‘ se rozhodujeme, že mu pro potěšení několik metrů od jeho bunkru vybudujeme záchod s nápisem For Princes only (‚Jen pro knížata‘). Ráno, skryti na nedalekém vršku, pozorujeme Edu. Při své obvyklé cestě si všiml nového ‚hygienického‘ zařízeni. Vteřinku zaváhal, ale pak elegantně a pevným krokem zamířil na ‚knížecí‘ kus pouště.” Legrace však byla jen nepoměrně menší, i když jistě příjemnější částí života československých vojáků v obležené pevnosti.

Nasazení do boje přineslo vedle dřiny, únavy a napětí nezbytně i ztráty na životech. Již 30. října 1941 padl na svém bojovém stanovišti jedenadvacetiletý vojín Leo Gutfreund. Při prudkém minometném palebném přepadu dostal kulometný sangar, ve kterém držel hlídku místo unaveného kamaráda, přímý zásah a jeho trosky pohřbily Gutfreundovo tělo. Následovaly další oběti na životech, mnoho vojáků bylo raněno, svou daň si opět vybíraly nemoce. Oběť mezi československými vojáky si vyžádalo i běsnění živlů při průtrži mračen 18. listopadu. Příval vody strhl četare Jaroslava Roznětínského, jehož již nikdo více nespatřil. Jeho tělo bylo pravděpodobně odneseno do moře. Také prudká palba nepřátelského dělostřelectva na pozice 11. československého praporu v časných hodinách dne 21. listopadu si vyžádala jednoho mrtvého a dva raněné. Boj o vyproštění Tobrúku z obklíčení vojsk Osy ostatně toho dne teprve začínal.

10. prosince se v rámci Karpatského hulánského pluku účastnil finálního výpadu z pevnosti k rozbití obklíčení pronásledovací oddíl 11. československého praporu, tvořený velitelským družstvem a dvěma četami 2. roty, družstvem 4 brencarrierů, jednou houfnicí ráže 105 mm, jedním protitankovým kanónem, ženijním družstvem, spojovacím rojem, motospojkou a zdravotnickou hlídkou. Velitelem oddílu byl kapitán Jan Svoboda. Ještě předtím, než pronásledovací oddíl vyrazil do akce, zaútočily silné hlídky československých vojáků na opěrné body v předpolí postavení praporu. V 05.55 vyrazila hlídka vojáků 3. roty pod velením nadporučíka Ladislava Snídala, která po krátké přestřelce vnikla do silného nepřátelského opěrného bodu na kótě 69, kde vztyčila československou vlajku. V 06.40 vstoupila do akce hlídka 4. roty v čele s desátníkem Krebsem, jež obsadila 14 opuštěných nepřátelských kulometných hnízd, a v 06.50 dosáhli vojáci hlídky poručíka Kauderse (také od 4. roty) nejsilnějšího opěrného bodu nepřítele v sektoru 11. československého praporu, dvojitého vrcholku “Twin Pimples”. Po jeho zajištění postupovali dále na západ a ještě v dopoledních hodinách obsadili opěrný bod “Fort”, vzdálený asi 1 500 m od “Twin Pimples”. Pronásledovací oddíl vyrazil za svítání, obsadil kótu 110 a postoupil až k rozcestí na Achsenstrasse. Odpoledne se českoslovenští vojáci vrátili zpět do perimetru pevnosti.

Popis nasazení čs. jednotky v boji citací z knihy generála K. Klapálka "Ozvěny bojů" - Nahrávka československého rozhlasu - DOWNLOAD


Českoslovenští vojáci při výpadu z perimetru, 10.12. 1941


Britská ofenziva Crusader

Bojové vystoupení 11. československého pěšího praporu v Tobrúku 10. prosince 1941 skončilo, ačkoliv prapor zůstal v pevnosti až do 7. dubna 1942, nejprve ve svazku britské 16. pěší brigády (od 11. do 31. prosince), později u 38. indické pěší brigády. Během celého svého pobytu v Tobrúku ztratil prapor 14 padlých a 81 raněných vojáků.


Organizace Samostatné brigády karpatských střelců v Tobrúku


velitel — brig. gen. Stanislaw Kopanski

zástupce velitele — plk. Walenty Peszek

1. prapor — mjr. Józef Kopec

2. prapor — mjr. Jerzy Brzosko

3. prapor — mjr. Józef Sokol

hulánský pluk — mjr. Wladyslaw Bobinski

dělostřelecký pluk — pplk. S. Gliwicz

protitankový oddíl — pplk. Antony Dolega-Cieszkowski

11. čs. pěší prapor — pplk. Karel Klapálek

2.113. austr. prapor — pplk. F. Burrows


Organizace 11. československého pěšího praporu - Východního v Tobrúku


velitel — pplk. Karel Klapálek

zástupce velitele — pplk. Karel Střelka

první pobočník — kpt. Alois Hak

druhý pobočník — por. Jindřich Karpeles

hospodářský důstojník — por. Karel Mathes

šéflékař — kpt. MUDr. Leopold Fürth

zpravodajský důstojník — por. Vladimír Pšencík

vedoucí propagace — por. Václav Vacek

tlumočník — por. Štefan Kuffner

čs. styčný důstojník — por. Eduard de Lorme (Lobkowitz)

brit. styčný důstojník — kpt. M. B. Rowton

záloha velitelství — npor. Ivan Pazderka

— npor. Ctirad Šindelka

1. rota — škpt. František Zástěra

(čety npor. Tržil, npor. Štěpán, npor. Stein, npor. Slíva)

2. rota — kpt. Jan Svoboda

(čety npor. Brauchbar, npor. Vašica, npor. Jandl, por. Krézek)

3. rota — škpt. Josef Borský (Bernas)

(čety kpt. Selner, npor. Štětka, npor. Snídal, por. Klein)

4. rota — kpt. Jan Podhajský (Půlpytel)

(čety npor. Kholl, npor. Troszok, npor. Krejcárek, por. Kauders)

rota doprovod, zbraní — mjr. Bohumír Kobliha

četa KOPL — por. Stanislav Kraus

minometná četa — npor. Antonín Vrchotka

četa brencarrierů — npor. Jaromír Danek

zákopnická četa — npor. Ladislav Jilma

spojovací četa — por. Emil Konopásek

dopravní četa — kpt. Dalibor Kalík

dílenská četa — npor. Emil GrünhutPrameny:

Čejka, Eduard, Československý odboj na Západě (1939-1945)
Mladá fronta, Praha 1997

Duben, V. N., Na všech frontách - Čechoslováci ve II. světové válce
Melantrich, Praha 1992

Gottlieb, František, Po druhé Tobruk
Naše Vojsko, Praha 1946

Hrbek, Jaroslav, Tobrúk 1941
Argo, Praha 1997

skriptum Naši vojáci v zahraničí

kolektiv autorů, Vojenské dějiny Československa, sv. IV
Naše vojsko, Praha 1988

Jakl, Tomáš, Pevnost Tobrúk
časopis HPM č. 5/2006

Lambert, Eric
, Dvacet tisíc zlodějů
Naše vojsko, Praha 1959

Na stranu Československý odboj na Středním Východě a v Africe

Na hlavní stranu Panzer General