Užitečné elfí fráze

 

Pozdravy

Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání
(setkání dvou lidí)

Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání
(setkání více lidí)

Dobrý/-é (den / ráno / večer)

Zdar! Sláva!

Bylo to příliš dávno

Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřit

Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé)

Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí)

Vítej/te!

Přátelé!

Elfí překlad

Elen síla lúmenn' omentielvo


Elen síla lúmenn' omentielmo


Mára (rë / arin / undómë)

Aiya!

Né yonta yárë

Órenya linda cenwelyo

Nányë alassëa omentielvanen

Nányë alassëa omentielmanen

Mantúlië!

Nildor! / Nildi!

 

Rozloučení

Dobré větry

Sbohem

Nashledanou / Sbohem, do příštího setkání

Uvidíme se...

Mnoho pozdravů

Dobrý/-é/-ou (den / večer / noc)

Úspěšný lov

Ať listy tvého stromu života nikdy nezhnědnou

Nechť se vítr opře do vašich plachet

Ať jsou tvé stezky zelené a vánek do tvých zad

Ať jsou tvé cesty zelené a zlaté

Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu nespatří

Sladkou vodu a lehký smích do
našehopříštího setkání

Do příštího setkání

Až na potom

Elfí překlad

Márë súli

Namárië

Namárië, tenn' enomentielva

Tenn' enomentielva

Rimbë ayali

Mára (rë / undómë / lómë)

Alarwa raimë

Nai lassi cuilornelyava úlúmë hestuvar

Nai súlë súyuva lannilyannar

Nai tielyer nauvar laiquë ar hwesta aldamolyanna

Nai tielyer nauvar laiquë ar laurië

Órenya nainuva tenn' encenuva le

Lissë nén ar moica lálë tenn' enomentielma
(enomentielva - mezi dvěma lidmi)

Tenn' ento omentuva le

Tenn' ento

 

Poklony

Kdykoli tě zřím, jsem šťasten

Jsi mocný válečník

Jsi zručný lučišník

Jsi krásný/-á

Dobře jsi udělal/-a

Tvá krása jasně září

Tvé srdce je jak lví

Elfí překlad

Oi yétanyel nányë alassëa

Nályë taura ohtar

Nályë curu quingaro

Nályë vanima

Carnelyë máravë

Vanesselyë silë calimavë

Indolya ná ve ráva

 

Urážky

Zbabělý(-í) pse (psi)

Vlčí hostina (zabitý nepřítel)

Ptačí cesta (zabitý nepřítel)

Jdi políbit skřeta (orka)

Nenávidím tě

Naslouchej mému smíchu

Mnoho větrů proudí z tvé pusy

Synu hadů (nemilá osoba)

Jsi otrokem své představivosti

Hnusíš se mi

Jsi škaredý

Tvá hlava je prázdná

Elfí překlad

Úcanya(-ë) huo (huor)

Tarambo narmiva

Mallë aiwiva

Auta miquva orco

Tevinyë le

Lasta lálënyen

Úvëa súri súyir antolya

Yondo lókion

Nályë mól nausëlyo

Le feuya nin

Nályë úvanima

Cárlya ná ronta

 

Obecné otázky

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo?

Stojíš o (pití / jídlo)?

Stojíš o trochu (vína / medoviny)?

Zakouzlíš na mě (posílení)?

Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi?

Znám tě (vás)?

Slibuješ(-jete)?

Mluvíš elfsky?

Chceš tancovat?

Ustupuješ(-jete)?

Jak se ti vede (dnes)?

Jak dlouho?

Jak?

Dlouhá cesta?

Půjdeme (na lov)?

Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno?

Co děláš?

Co jsi říkal?

Co (za to) chceš?

Co jsi dělal?

Co je to?

Co je tohle?

Co?

Kdy odcházíme/odcházíš(-te)?

Kdy?

Odkud jsi (jste)?

Kde jsi/jste (byl/-i)?

Kam jdeme / jdeš(-te)?

Kam půjdeme / půjdeš(-te)?

Kde se setkáme?

Odkud to přišlo?

Kde je sraz?

Kde?

Který?

Kdo je vůdce?

Co to (je / bylo)?

Kdo?

Elfí překlad

Telnelyë?

Merelyë (suxë / apsa)?

Merelyë (limpë / miruvórë)?

Istalyë ninna (oturalë)?

Hanyalyë / Hanyantë nin?

Sintanyë tye?

Vestalyë?

Quetilyë Eldalambenen?

Merelyë liltien?

Lávalyë?

Manen cáralyë (sírë)?

Manen andave?

Manen?

Anda tië?

Leluvalmë raimenna?

Manen estalyë? / Ma ná esselya?

Ma tánalyë?

Ma quentelyë?

Ma merelyë (ten ta)?

Ma tannelyë?

Ma ná ta? / Mana ta?

Ma ná sinat?

Ma?

Malúmë autalyë?

Malúmë?

Mallo nályë?

Massë nályë (nélyë)?

Manna vantalmë / vantalyë?

Manna vantuvalmë / vantuvalyë?

Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)

Mallo túles?

Massë ná omentië?

Massë?

Ma?

Man ná ingwë?

Ma (ná / né) ta?

Man?

 

Obecná zvolání

Ah! Ach!

Hle! Sláva!

Konečně!

Hle, hory mého domova!

Den přišel!

Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel!

Noc míjí!

Den zas přijde!

Při moři a hvězdách!

áááá! (Hle!)

Ano!

Ne!

Děkuji! Díky!

Děkuji mnohokrát!

Je to past!

Podívej(-te)!

Teď!

Ó!

Jdi (Jděte) pro to!

Zastav(-te) (to)!

To bolí!

Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a pláže

Elfí překlad

Ai!

Aiya!

Yallumë!

Aiya, oronti márinyo!

Utúlie'n aurë!

Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!

Auta i lómë!

Aurë entuluva!

Ëares' ar elenis'!

Yé!

Tancavë!

Lau!

Hanta!

Hanta rimbevë!

Ta ná neuma!

Ela!

Sí!

A!

Linna ten ta!

Tapa (ta)!

Ta naiya!

Nai árë laireo caltuva falassinnar

 

Obecné příkazy

Slyš! Poslouchej!

Nedělej to!

Stůj! Přestaň!

Otevři (se)!

Á! Našel jsem (to)!

Chvála!

Buď(-te) potichu (zticha)

Zůstaneme zde

Pojď(-te) sem

Jdi (Jděte)

Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohni

Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je)

Neměj strach

Chraň(-te) je

Pronásleduj(-te) (je / to)

Dej(-te) mi to

Jdi (Jděte) pryč

Zmiz (-te)

Následuj(-te) mě

Drž(-te) se toho (za mnou)

Spěchej(-te)

Zabij(-te) (to / ho)

Dávej(-te) pozor!

Nauč se svá kouzla (zde)

Odpočiň(-te) si tady

Vezmi (Vezměte) si to

Řekni(-něte) (mi / nám) ten
příběh / tajemství / pověst

Jdi první

Elfí překlad

Lasta!

Ava cárë!

Hauta!

Panta!

Yé! Utúvienye(s)!

Laita!

Nai quildë

Maruvalmë sinomë

Tula sinomë

Tula

Tula, hara nárenna

Ava maca (ta / so / së / te)

Ava aista

Varna te

Roita (te / ta)

Anta ta nin

Auta

Heca

Hilya inyë

Himya sina (ni pella)

Alaca

Maca (ta / so)

Tira!

Nola lúcilyar (sinome)

Quila sinome

Mapa ta

Nyara (nin / men) tana
quenta / fólë / nyárë

Linna yesta

 

Ostatní obecné fráze

Já nemluvím quenijsky

Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny)

Bylo to mé přání

Až (tady) skončím/-e

Pojď(-te), jíst a pít na slavnost

Příchod

Hodně štěstí

Vem(-te) místo

Podrž mi to

Jdu do postele (spát)

Já to (ne-)chci

Mám žízeň

Jsem tvým služebníkem

Nemám zájem

Našel jsem to

Mám / Nemám představu (nápad)

Znám tvou (vaší) sílu v bitvě

Tvé vlasy září jako zlato

Pojď se se mnou projít a společně
pohlédnout na hvězdy

Miluji tě (vás)

Odlož svůj šat a ulehni na postel!

Chci (odpočívat / spát)

Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci

Půjdu první

Přeji si (pro-)mluvit

Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu)

Ustupuji

Když si přeješ(-jete)

(Je/Byla) to má vůle/mé přání

Pohledný / Ošklivý

Můj luk bude zpívat s tvým mečem

Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle)

Děkuji ti (vám)

To nebylo dobré

Bude toho dost (bude to stačit)

Nejlepší skřet je mrtvý skřet

Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunci

Porazíme je v bitvě

Vítej, můj příteli

Vítej(-te) do mého obydlí

Zklamal(-i) jsi (jste) mě

Tvoje (Vaše) volba

Elfí překlad

Úquetin quenyanen

Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)

Nés írenya

Írë telunyë/-mmë (sinomë)

Tula, taranna matiën ar suciën

Tullë

Host' alassë

Hara sinomë

Mapa sina nin

Lelyan' fumien

Lá merenyes

Nányë fauca

Nányë lendur

Umin tira

Utúvienyes

Haryan / Umin harya noa

Sintanyë tuolya mahtessë

Findesselya cala ve laurë

Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien

Melinye le

Helta vaimalya ar caita caimanna!

Merenyë sa (quilin' / fumin')

Harminyë annalyar indonyassë

Linnuvan' yesta

Merenyë sa quetin'

Merenyë (limpë / miruvórë)

Lavanyë

Írë merelyë

Nés írenya

Vanima / Úvanima

Quinganya yolinuva macilelyanen

Írenya / Írelya

Hantanyë len

Úmes mára

Faryuvas

Anmára orco ná firin orco

Axor cotumolmavar ilcuvar anaressë

Undulavuvalmet' mahtessë

Mantúlië, nildonya

Mantúlië marnyanna

Quellelyë ni

Cilmelya

 

Kladná oslovení

Starodávný/-á(-í/-é)

Vousatý/-á(-í/-é)

Nepřítel mého nepřítele

Přítel mého přítele

Přítel(Přátelé)

Malý otec (dospělý trpaslík)

Láska mého života

Milovaný/-á(-í/-é)

Věrný/-á(-í/-é)

Čestný/-á(-í/-é)

Mocný/-á(-í/-é)

Můj/Má drahý/-á

Můj šampión

Můj/Má přítel/-kyně

Mí přátelé

Má paní

Můj pane

Čistý/-á(-í/-é)

Krátký/-á(-cí/-é)

Velký/-á(-cí/-é)

Udatný/Chrabrý/Statečný/-á(-í/-é)

Jasnovidný/-á

Moudrý/-á(-ří/-é)

 Pozn.: pokud se příd. jméno používá jen jako samotné oslovení, koncovka není (-ë) ale (-ar)

Elfí překlad

Yára

Fangarwa

Cotumo cotumonyo

Nildo nildonyo

Nildo(r)

Pitya atar

Melmë cuilenyo

Melda(-ë)

Vórima(-ë)

Faila(-ë)

Meletya(-ë); Taura(-ë)

Meldanya

Aratonya

Nildanya

Nildinyar

Herinya

Herunya

Poica(-ë)

Sinta(-ë)

Alta(-ë)

Verya(-ë), Canya(-ë)

Tercenya

Nolda(-ë), Istima(-ë)

 Např.: Stateční přátelé! = Veryë nildor! ale oslovení Věrní! = Vórimar!

 

Negativní oslovení

Odporný/-á(-í/-é)

Zlostný/-á(-í/-é)

Krevsající (pl.)

Temný/-á(-í/-é)

Prolhaný/-á(-í/-é)

Nechutný/-á(í/-é)

Obávaný/-á(-í/-é)

Zlý/-á(-í/-é)

Strašný/-á(-í/-é)

Nepoctivý/-á(-í/-é)

Nepřátelský/-á(-ští/-é)

Ledový/-á(-í/-é)

Neduživý/-á(-í/é)

Dravý/Zbrklý/-á(-í/-é)

Můj nepřítel (Mí nepřátelé)

Starý/-á(-ří/-é)

Mlčenlivý/-á(-í/-é)

Trýznitel(-é)

Vzpurný/Neochotný/-á(-í/-é)

Divoký/-á(-cí/-é)

Elfí překlad

Saura(-ë)

Aharwa(-ë)

Sercesusúcala(-ë)

Morna(-ë)

Fúrima(-ë)

Yelwa(-ë)

Rúcima(-ë)

Ulca(-ë)

Aica(-ë)

Raica(-ë)

Cotya-(ë)

Helca(-ë)

Engwa(-ë)

Hravan(i)

Cotumonyar

Yárëa(-ië); Yerna(-ë)

Quildima

Nwalmo(r)

Avar(i)

Hravan(i)

 

Válečné pokřiky

Smrt našemu nepříteli (našim nepřátelům)!

Smrt nepříteli (nepřátelům) Elfů!

Budu tě/vás pronásledovat do smrti a dál

Smrt skřetům !

Elfí překlad

Fírë cotumonyan (cotumonyain)!

Fírë cotumon (cotumoin) Eldaron!

Roituvanyë tye tenn' qualmë ar ento

Fírë orquin!

 

Kouzla

Mrak smrti

Rozptyl kouzla

Duševní rozštěp

Kulový blesk / Ohnivá koule

Štít

Elfí překlad

Lumbo fírëo

Winta lúci

Hyanda ósanwëo

Corna íta / Nárëa coron

Turma

 

Světové strany

Sever

Jih

Východ

Západ

Elfí překlad

Formen

Hyarmen

Rómen

Númen

 

Povolání

Sicco (dosl. "krvavý stín")

Bard

Druid

Hraničář

Zloděj (dosl. "ruka stínu")

Válečník

Šermíř

Kouzelník

Elfí překlad

Sercelëo

Lindo

Taurendil

Taurohtar

Málëo

Ohtar

Macar

Istar

 

Rasy

Elf

Kentaur

Trpaslík

Skřítek

Půlčík, Hobit

Půlelf

Člověk

Ork, Skřet

Elfí překlad

Quendë, Elda (vznešený elf)

Roccatan

Casar, Nauco

Picinauco

Perino

Perelda

Atan

Orco

 

Dny v týdnu

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Elfí překlad

Elenya

Anarya

Isilya

Alduya

Menelya

Valanya

Ëarenya

 

Svátky

První den roku

Poslední den roku

Elfí překlad

Yestarë

Mettarë

 

Zájmena

já - mně - můj

ty - tobě - tvůj

on - jeho

ona - její

to - toho

my - nás - náš

vy - vás - váš

oni, ony, ona - je - jejich

kdo

tento, ten apod.

tamten, tamhleten apod.

tito, tyto apod.

tamti, tamty apod.

Elfí překlad

ni / konc. -nyë - nin - konc. -nya

le / konc. -lyë - len - konc. -lya

so / konc. -ro - konc. -rya

së / konc. -rë - konc. -rya

ta / konc. -s - konc. -rya

me / konc. -mmë - men - konc. -mma

konc. -lyë - tye - konc. -lya

konc. -ntë - te - konc. -nta

man

sina

tana

sinë

tanë